บริษัทขนส่งสินค้า

บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ ระบบขนส่งมีการวงแผน วางระบบ วางกระบวนการทำงานที่ต่างพัฒนาและออกแบบมาเป็นอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างของธุรกิจตัวเอง อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบขนส่งในการให้บริการด้านการขนส่งออกแบบมาแค่เหมาะสมอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้การบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ หากต้องเพิ่มประสิทธิภาพแะศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น และยังเป็นการอุดช่องโหว่ของค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นได้อีกช่องทางหนึ่ง การออกแบบโมเดลด้านการขนส่ง เครือข่ายและกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างรอบคอบและรัดกุม จะช่วยลดกรบวนการที่ไม่จำเป็น ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น และเหมาะสมกับรูปแบบของบริษัทที่ทำธุรกิจในด้านการขนส่งอีกด้วย การออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง ในขั้นตอนแรกจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อประเมินภาพรวมทั้งหมด ประเมินปัจจัยด้านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงจากด้านรูปแบบเฉพาะของธุรกิจ ขนดีจึงมี 5 เรื่องต้องรู้ก่อนที่จะพัฒนาและออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่งมาฝากกัน บริษัทขนส่งสินค้า รถรับจ้างทั่วไป ราคาประหยัด การออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองนั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างผลกำไรและความได้เปรียบในทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของระยะเลา ตำแหน่งสถานที่ เส้นทางและรูปแบบในการขนย้ายสินค้า ค่าใช้จ่าย รายละเอียดของสินค้า ความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสามารถด้านคลังเก็บสินค้า ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะพัฒนาและออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง จึงมีดังนี้ ระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา ในการออกแบบโมเดลธุรกิจจะต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน พร้อมข้อมูลที่รองรับอย่างหลากหลาย เช่น กำหนดให้มีการจัดส่งสินค้าทั้งหมด 32 [...]

บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ 2018-07-10T17:47:18+00:00

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ บริษัทขนส่งสินค้าความเสี่ยง การทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งในปัจจุบันนี้ หากเป็นผู้ประกอบการในบริษัทขนาดใหญ่ก็ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะเนื่องจากว่ามีความพร้อมในการให้บริการและมีประเภทการให้บริการที่หลากหลายมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก อาจมีการได้รับการประกันความน่าเชื่อถือที่มากกว่า เพราะถือว่าบริษัทขนาดใหญ่นั้นดูจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีระบบการจัดการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพกว่าบริษัทขนาดเล็ก ถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบจากขนาดของโครงสร้างองค์กรในด้านการทำธุรกิจ แต่นอกจากข้อได้เปรียบแล้ว การที่เป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่นั้นก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกัน ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่มาก  ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่มากขึ้น ทั้งในด้านของการขนส่งสินค้าที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงในการที่สินค้าส่งออกจะบุบสลาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการณ์การขนส่งต้องตระหนักและมีมาตรการรับมือกับความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง อีกทั้งต้องงมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหากมีกรณีที่มีข้าวของสูญหายหรือบุบสลายระหว่างการจัดส่ง พร้อมทั้งความรับผิดชอบในการประกันภัยในส่วนของสินค้าแก่ลูกค้าหากมีเหตุการณ์ในกรณีเหล่านี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทของผู้ประกอบการเองให้ลูกค้ายังมีความเชื่อใจในการบริการของเรา ยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจการบริการการขนส่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มจะฟื้นตัววขึ้นเล็กน้อย และการขยายตัวของเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งที่เป็นปัจจัยให้ธุรกิจการขนส่งมีการขยายตัวอย่างมาก เกิดการลงทุนในธุรกิจขนส่งจากผู้ประกอบการจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลาย จำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเท่าทันกระแสเทคโนโลยีในการขนส่งและการบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดย Khonde จะได้มาพูดถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจการบริการขนส่งและคำแนะนำในวิธีการจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งกัน   ปัจจัยความเสี่ยงในธุรกิจบริการขนส่ง 1.ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการอาจจะลดลงได้ เนื่องมาจากสาเหตุความแปรผันของสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่มีปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุนในการทำธุรกิจสินค้า 2.การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในประเทศไทย พร้อมกับการแข่งขันในการทำธุรกิจที่มากขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการในไทย โดยใช้ระบบการบริหารจัดการการทำธุรกิจที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกงและจีน 3.แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ต้นทุนการบริการหรือราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูง ที่มีผลต่อการได้กำไรของผู้ประกอบการที่อาจไม่ได้รับกำไรตามที่ตั้งเป้าหมายเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายทางต้นทุนเพิ่ม กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงในการทำธุรกิจขนส่งไปแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ยากพอในการสร้างกำไรหากว่าผู้ประกอบการมีวิธีการปรับตัวและการจัดการกับปัญหาที่ดี ดังนั้นเรามาดูวิธีการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจการขนส่งกันดีกว่าค่ะ   [...]

บริษัทขนส่งสินค้า กับการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ 2018-07-10T11:50:27+00:00

บริษัทขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาประเทศ

บริษัทขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาประเทศ การขนส่งในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมีแนวโน้มทางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น อีกทั้งประเทศใกล้เคียงเริ่มมีการเปิดประเทศและทำการค้าอย่างเสรีมากขึ้น จึงทำให้การค้า การขนส่ง การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีมากขึ้นตามไปด้วย การเปิดการค้าเสรีนั้น ส่งผลต่อรายได้ของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยเน้นการส่งออก ดังนั้น ระบบการขนส่งจึงมีบทบาทสำคัญมาก ส่งผลให้บริษัทขนส่งสินค้าต่างๆต้องพิจารณาคุณภาพในการขนส่งของตนเพื่อเทียบกับประเทศต่างๆ การขนส่งนั้นถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดในกระบวนการโลจิสติกส์ หรืออาจคิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ ทั้งหมด ดังนั้นหากผู้ประกอบการ รถรับจ้างขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น ในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยยังสามารถลดต้นทุนได้จากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งถ้าเมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งที่ดีย่อมส่งผลให้ธุรกิจต่างๆดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกได้ดีขึ้น สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น และแน่นอนว่าธุรกิจด้านการขนส่งนี้จะมีแนวโน้มทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นโดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากการเติบโตทั้งภาคการขาย การลงทุน จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลในการพัฒนาระบบการขนส่ง อาทิ การเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรวมถึงต้นทุนน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่ง ขนดี เป็นอีกหนึ่งบริษัทด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการด้านการขนส่งที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการขนส่งในองค์กรอยู่ตลอดเวลา ทั้งการให้บริการผ่านเว็บไซต์ การขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวก ได้รับของที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ขนดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระบบการขนส่งในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น หากว่าใครสนใจหรือมองหาบริษัทด้านการขนส่งสินค้าที่ดี ขนดี คือ หนึ่งทางเลือกของท่าน รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

บริษัทขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาประเทศ 2018-07-06T17:46:16+00:00

บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก

บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก บริษัทขนส่งสินค้าทางบก การให้บริการการขนส่งในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่ามีทางเลือกที่หลากหลายในการให้บริการในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้มีตัวเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง นอกจากในเรื่องความเหมาะสมก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เรื่องต้นทุนของสินค้า ความสะดวกในการขนส่งในแต่ละประเภท จำนวนหรือระยะทางของสินค้าที่ต้องการจะขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการขนส่งในแต่ละช่องทางก็จะมีข้อได้เปรียบในการขนส่งในประเภทนั้นเอง ซึ่งประเภทการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือการขนส่งทางบก เพราะมีประเภทของการขนส่งทางบกที่เป็นตัวเลือกเพิ่มอีก อีกทั้งมีข้อได้เปรียบทางการให้บริการที่มากที่สุด ยัง และวันนี้ Knonde จะมากล่าวถึงประเภทของการขนส่งทางบก และข้อได้เปรียบจากการใช้บริการการขนส่งทางบกกันค่ะ ประเภทของบริการขนส่งทางบก ประเภทการบริการการขนส่งทางบกนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆด้วยกัน คือ บริการการขนส่งทางรถไฟ (Railroads) และการขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation)  หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) บริการการขนส่งทางรถไฟ (Railroads) เป็นบริการการขนส่งที่ถือว่าเป็นการบริการของภาครัฐวิสาหกิจ มีการดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นระยะไกลในปริมาณมากและสามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ เพราะเหตุว่ามีเส้นทางการลำเลียงที่ยาวและมีอัตราค่าบริการที่ไม่แพงและมีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า การขนส่งทางรถไฟจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนสินค้าและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและต้องขนส่งระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประเภทย่อยอีก 3 แบบ คือ รถแบบปิด เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อถูกแดดถูกฝน รถแบบเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ทนต่อการถูกแดดฝนและไม่เสียหายง่าย [...]

บริษัทขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งทางบก 2018-07-16T09:26:51+00:00

บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้าการค้า ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของโลกให้เติบโตไปข้างหน้า อีกทั้งเพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกันผ่านการและเปลี่ยนกันทางปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี โดยที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้นจะมีความเกี่ยวของกับเป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรทางการค้า จากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศต้นทางไปสู่ประเทศปลายทาง ระบบการขนส่งสินค้าจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการค้าระหว่างประเทศ  แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการขนส่งสินค้า ว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอย่างไรบ้างนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า การค้าระหว่างประเทศ (international trade) คืออะไร การค้าระหว่างประเทศ (International trade) คืออะไร? การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้า ทุน และการบริการระหว่างประเทศที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกัน โดยจะเรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" ซึ่งหากเป็นการซื้อสินค้าระหว่างประเทศ ก็จะเรียกว่า ประเทศผู้นำเข้า และหากเป็นการส่งออกสินค้าไปนอกประเทศ ก็จะเรียกว่า ประเทศผู้ส่งสินค้าออก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ออกไปตามการผลิตและความต้องการของผู้ใช้บริการสินค้า และเนื่องจากว่าบางประเทศมีทรัพยากรที่มาก เช่น ทรัพยากรทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ก็จะส่งออกสินค้าทางการเกษตร แต่เนื่องจากมีอุปรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ขาดแคลน ก็จะต้องนำเข้าสินค้าทางเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันทางระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศก็จะมีสถานะเป็นประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในเวลาเดียวกัน โดยก็มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านต้นทึนการผลิตสินค้าและความต้องการสินค้า อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องปริมาณของทรัพยากร และสภาพภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งความสามารถของแรงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอีกด้วย [...]

บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 2018-07-16T09:28:11+00:00

บริษัทขนส่งสินค้า ทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่ง

บริษัทขนส่งสินค้า ทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่ง ธุรกิจการขนส่งสินค้านั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องมีการบริการขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง จากโรงการไปยังเครือเล็กๆ ร้านค้า หรือผู้บริโภคโดยตรง หรือแม้กระทั่งระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการขนส่งที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพและความมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก การจะทำธุรกิจการขนส่งสินค้าในปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจการบริการที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและต้องให้การบริการที่ครบวงจร และมีคู่แข่งทางการตลาดเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นการที่จะก้าวเข้ามาเป็นอันดับหนึ่่งในธุรกิจขนส่งสินค้าได้นั้น จะต้องมีเทคนิคที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและทำให้บริษัทขนส่งของเรานั้นมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่ระดับที่มีการให้บริการ ทั้งด้านเทคนิคและการบริการได้อย่างดีและป้องกันคู่แข่งทางธุรกิจ ดังนั้นวันนี้ Khonde จะมาช่วยแนะนำการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นที่นิยมได้อย่างไร มาดูกันค่ะ บริษัทขนส่งสินค้าอันดับหนึ่ง ต้องมีการให้บริการที่ครบวงจร เพื่อให้มีความพร้อมกับการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบทุกประเภท การเตรียมประเภทของรถให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ และต้องมีครบครันทุกประเภทของการให้บริการให้มากที่สุด ต้องจำนวนบริการของการส่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้เพียงพอต่อการต้องการของผู้ใช้บริการ และมีความพร้อมของสภาพรถขนส่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อคามน่าเชื่อถือในเรื่องการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท ด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้บริการจะได้พึงพอใจและตัดสินใจเลือกบริษัทของเราเพื่อร่วมธุรกิจต่อในอนาคต มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการก้าวไปเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ ให้ความเชื่อมั่นเรื่องเวลา เพราะเป็นสิ่งสำคัญหากว่าผู้ใช้บริการต้องการการขนส่งแบบเร่งด่วนหรือต้องการส่งของที่ใช้เวลาได้อย่างรวดเร็วที่สุด หากบริษัทมีความสามารที่จะทำให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีและกลายมาเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของความต้องการใช้บริการ ให้การรับประกันในการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและรับประกันได้ว่าสินค้าของพวกเขาจะไม่เสียหายและได้รับอย่างครบถ้วน เพื่อความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทขนส่งของเรา การให้บริการของบริษัทก็ต้องมีการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ หากได้รับบริการที่ดีก็จะทำให้เกิดความประทับใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ในยามที่เกิดปัญหาระหว่างการขนส่งหรือการให้บริการ ต้องมีการจัดการที่ และหาทางออกของปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด [...]

บริษัทขนส่งสินค้า ทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่ง 2018-07-06T15:06:03+00:00

ขนส่งสินค้า ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้วยรถรับจ้าง

ขนส่งสินค้า ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้วยรถรับจ้าง ในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้งผ่านการจ้างงานรถรับจ้างทั่วไป จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าของคุณจะส่งถึงมือลูกค้าครบถ้วน ปลอดภัย ไม่หลงหายไปที่ไหนระหว่างทาง? ‘ขนดี’ มีขั้นตอนในการตรวจเช็คสินค้ามาแนะนำ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งสินค้าของคุณ   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเช็คสินค้าก่อนขนส่ง โดยการทำสรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่จะส่ง ควรระบุจำนวนสินค้าให้ชัดเจน รวมถึงถ่ายภาพประกอบสินค้าที่เตรียมขนส่งเพื่อยืนยันสภาพสินค้าในลอตนั้นๆ เก็บไว้ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งเมื่อไปถึงปลายทางจะได้มีหลักฐานยืนยันความเสียหายชัดเจน   ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนผู้มารับสินค้า เมื่อรถรับจ้างมาถึงควรเก็บข้อมูลให้ครบ ทั้งใบขับขี่ผู้ขับรถรับจ้าง เลขทะเบียนรถรับจ้าง ภาพถ่ายรถส่งสินค้า และควรมีเอกสารให้ผู้ขับรถรับจ้างเซ็นชื่อยืนยันการรับสินค้าให้เรียบร้อย   ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเช็คสภาพสินค้าเมื่อมาถึงปลายทาง ทันทีที่รถรับจ้างมาถึงสถานที่ส่งสินค้า ควรให้ผู้รอรับสินค้าปลายทางทำการตรวจเช็คสภาพและจำนวนของสินค้า หากพบสินค้ามีความเสียหายจะได้ดำเนินการทันที ‘ขนดี’ แอปพลิเคชัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในงานขนส่งของให้กับท่าน เพราะผู้ขับรถรับจ้างที่เข้าร่วมกับ ‘ขนดี’ ทุกคนล้วนผ่านการตรวจสอบประวัติมาแล้ว ท่านสามารถเรียกดูเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ได้โดยง่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน ทั้งใบขับขี่ และภาพถ่ายรถรับจ้าง นอกจากนี้ ‘ขนดี’ ยังมีระบบติดตามตำแหน่งรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าที่จะขนส่งตามเส้นทางที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ มาถึงจุดหมายแน่นอน [...]

ขนส่งสินค้า ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้วยรถรับจ้าง 2018-07-24T13:39:22+00:00