โปรโมชั่น             EMS 01 01 01 768x864
โปรโมชั่น Khonde                     22 01 1024x1024