รถส่งของกับสินค้า Cool Chain

พูดถึงการขนส่งสินค้ากับประเภทของสินค้าชนิดต่างๆมาหลายชนิดแล้ว ทั้งการส่งของทางรถส่งของ ทางเรือ หรือทางอากาศ แต่หากพูดถึงสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ หรือสินค้า Cool Chain นั้น ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการขนส่งอย่างระมัดระวังและต้องรักษาสภาพสินค้าให้ดีเพื่อป้องกันตวามเสียหายด้วยวิธีการที่ละเอียดและรอบคอบ วันนี้ Khonde จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเหล่านี้ว่าต้องใช้วิธีการขนส่ง ทั้งโดยรถส่งของ หรือโดยช่องทางอื่นๆอย่างไรให้ดีต่อสินค้าที่สุดกันค่ะ

สินค้า Cool Chain คืออะไร ?

สินค้า Cool Chain หรือสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ คือสินค้าที่ต้องขนส่งด้วยการเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่เสมอเพื่อเก็บรักษาสภาพสินค้าให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้แล้วการขนส่งสินค้าประเภทนี้ต้องใช้ความชำนาญในหลายๆด้าน ทั้งการทำงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ขนส่งสินค้าถึงที่หมายได้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งยังต้องมีนวัตกรรมการขนส่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินค้าไว้ให้ได้ดีที่สุดในระหว่างการขนส่งเพื่อคงงคุณภาพของสินค้าไว้ให้ดีที่สุด

ซึ่งนอกจากความรวดเร็วและความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การขนส่งที่ดีแล้ว การขนส่งสินค้าประเภท Cool Chain ก็ต้องอาศัยการวางแผนการขนส่งสินค้าที่ดีและคำแนะนำในหลักการการขนส่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการขนส่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบของสินค้าที่จะส่งได้

รถส่งของกับสินค้า Cool Chain รถส่งของ รถส่งของกับสินค้า Cool Chain 160815 01 1

รถส่งของกับสินค้า Cool Chain

วิธีการรับมือจัดการการขนส่งสินค้า Cool Chain และวิธีแก้ไข รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

1.Pre-cooling at the Source

ขั้นตอนนี้เรียกว่า การลดอุณหภูมิของสินค้า (pre-cooling) โดยจะใช้วิธีการนี้กับสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย (perishables) ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าประเภทอาหารสดที่มีความไวต่ออุณหภูมิมากกว่าสินค้าประเภทอื่น โดยอาจจะเน่าเสียง่ายกว่าสินค้าประเภทอื่นเมื่อทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน หรืออาจจะมีความเหี่ยวเฉาง่ายหากทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้คุณภาพของสินค้าเสียหายและนำไปใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการความคุมอุณหภูมิเพื่อให้สินค้าคงความสนใหม่ โดยการควบคุมอุณหมูิ จะเป็นการยืดอายุความสดของสินค้าให้คงคุณภาพไว้ให้นานที่สุด โดยการเก็บอุณหภูมิของสินค้านั้นต้องอาศัยรถบรรทุกสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่คงอุณหภูมิเพื่อการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในระดับที่เก็บความสดใหม่ไว้ได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้การจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้า เช่น เกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ควรจะเก็บสินค้าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลงไปไว้ท่ห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดอุณหภูมิสินค้าก่อนจะนำไปส่งในคลังเก็บสินค้าเพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสินค้าที่สุดก่อนจะทำการขนส่งต่อไป ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงต้องมีการอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้ากับบริษัทขนส่งด้วยเพื่อประสิทธิภาพของสินค้าที่ดีที่สุด

2. Correct Packaging

ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการบรรจุสินค้า เนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีความไวและอ่อนไหวต่ออุณหภูมิรอบตัวได้ง่าย จึงต้องมีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าที่ต้องเก็บสินค้าให้ทนต่อสภาพอากาศภายนอกได้ดีในระหว่างการขนส่งไปจนถึงปลายทาง เพื่อป้องกันการเสียหายหรือบุบสลายของสินค้าระหว่างการขนส่ง การเลือกบรรจุภัณฑ์เก็บสินค้าจึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและเหมาะกับสินค้าที่จะต้องห่อหุ้มไว้ โดยต้องเลือกอย่างรอบคอบและละเอียด ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะรักษาสภาพและคุณภาพของสินค้าให้ไปถึงปลายทางได้อย่างดีที่สุด

3. Develop Smarter Packaging

ขั้นตอนที่แล้วกล่าวถึงการเลือกบรรจภัณฑ์ในการห่อหุ้มสินค้า แต่ขั้นตอนนี้จะมากล่าวถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการห่อหุ้มสินค้าเพื่อช่วยให้การรักษาอุญหภูมิเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นจากเดิม โดยในปัจจุบันนั้น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้ามักจะเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด คือบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมเพราะมีราคาถูกที่สุด และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพในการห่อหุ้มสินค้าอีกด้วย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญต่อการใช้ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพราะถึงแม่อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายต้นทุนที่มากขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะกับการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แต่ในทางกลับกันการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกว่าจะได้ช่วยให้การรักษาคุณภาพของสินค้าเป็นไปได้ดีและช่วยลดความเสียหายหรือการบุบสลายของสินค้าจากการขนส่ง เพื่อให้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเป็นไปในระดับที่มีคุณภาพและคงประสิทธิภาพในการรักษามาตรฐานการขนส่งในระดับที่สูงขึ้นได้

4. Temperature Monitoring

ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อการเข้าถึงและทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องทำการขนส่งให้เกิดความราบรื่นและป้องกันความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งให้ได้ดีที่สุด หากติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิไว้ เวลามีปัญหาหรือเกิดความผิดปกติที่เกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิของสินค้า จะได้รับรู้และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ให้เลยเถิดไปใหญ่จนยากที่จะแก้ไข ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อรักษามาตรฐานในระดับการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

5. Education is Key

ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและวิธีการขนส่งที่ถูกต้องแก่บุคลากรในองค์กรณ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการขนส่งและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทางที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิธีการรักษาอุณหภูมิ และหน่วยงานขนส่งสินค้า เพื่อให้ทุหน่วยงานได้มีความเข้าใจที่ตรงกันและมีวิธีการการรักษาอุณหภูมิสินค้าไว้ได้อย่างดีเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปแก่ลูกค้า การร่วมมือกันของทุกส่วนที่มีส่วนร่วมกับการผลิตจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีระดับที่ดีขึ้นและได้รับความมั่นใจในคุณภาพทั้งส่วนการผลิตและการขนส่ง

เมื่อเราได้ทราบถึงวิธีการการจัดการการขนส่งของสินค้ารักษาอุณหภูมิแล้ว การนำวิธีการไปปรับใช้กับการขนส่ง และรถส่งของเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดีได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดั้งนั้น ในด้านอุตสาหกรรมรถส่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าประเภทควบคุมิอุณหภูมินี้ ก็จะได้รู้วิธีการและขั้นตอนในการขนส่งโดยรถส่งของ เพื่อการยกระดับการบริษัทการขนส่งสินค้าไปสู่ระดับมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

airfreight-logistics.com

2018-09-10T09:35:27+00:00