รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย

การให้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งสินค้านั้น เรียกได้ว่ามีการให้บริการที่ครบวงจร และบริษัทส่วนใหญ่นั้นก็ให้บริการขนของแทบทุกประเภท โดยมีรถขนส่งสินค้าแทบจะทุกแบบให้บริการ ส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่มีการรับบริการขนส่งนั้นก็จะเป็นสินค้าทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ที่มีบริการรถขนส่งเพื่อขนสินค้าไปถึงเป้าหมาย แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักและใช้บริการการขนส่ง “สินค้าอันตราย” เพราะสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าเฉพาะที่ให้บริการเฉพาะกล่มในการขนส่ง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระมังในการขนส่งเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ขนส่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชีวิตผู้คนเป็นอย่างสูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง ไม่ว่าจะจากรถขนส่งสินค้าประเภทไหน ก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตได้เลยทีเดียว วันนี้ทีมงาน Khonde จะได้มาให้ข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงสินค้าอันตรายที่ต้องได้รับการขนส่งโดยรถขนส่งสินค้าและวิธีการขนส่งสินค้าอันตรายเหล่านี้กันค่ะ

สินค้าอันตรายคืออะไร และทำไมต้องมีการขนส่งสินค้าอันตราย ?

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุ ที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือ ทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศหรือน้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) โดยสาเหตุที่ต้องมีการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่บางอย่างนั้นต้องมีการนำสารเคมีที่ถูกเรียกว่าเป็นสินค้าอันตรายมาใช้งาน ซึ่งสินค้าเหล่านี้นั้นเป็นสารเคมีที่มักจะเป็นอันตราย จึงถูกเรียกในการนำไปใช้งานว่าเป็น “สินค้าอันตราย” และหากต้องมีการขนส่งสินค้าประเภทนี้ต้องมีวิธีการขนส่งที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าไม่อันตราย มีหลายวิธีการขนส่งทั้งทางบก ททางอากาศ และทางเรือ

โดยในการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงต้องมีการออกข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆได้

การจะขนส่งสินค้าอันตรายจึงต้องขนส่งภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าเหล่านี้ โดยระเบียบข้อบังคับการขนส่งสินค้าอันตรายนี้เป็นข้อบังคับที่เป็นระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่

 1. สหประชาชาติ (United Nation) มีการออกข้อแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตราย (Recommendation on the Transport of Dangerous Goods) และได้กำหนดตัวเลขที่เรียกว่า Un number เพื่อใช้แทนชื่อสินค้าอันตรายที่มีการขนส่งอยู่บ่อยครั้ง

 2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO มีการออกข้อบังคับและข้อที่ควรปฏิบัติระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code หรือ IMDG-Code)

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย รถขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย 160816 01 1

รถขนส่งสินค้า กับการขนส่งสินค้าอันตราย

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตราย

การขนส่งสินค้าอันตรายต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการขนส่งเป็นอย่างมากเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงระหว่างการขนส่งได้ ต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งและชนิดของสินค้าอันตรายนั้นให้ชัดเจน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้าอันตรายและสารเคมีอันตรายบางชนิดหากเจอปฏิกิริยากับน้ำก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ จึงต้องระมัดระวังและได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

รายละเอียดที่ควรมีในเอกสารกำกับการขนส่ง

 1. ชื่อสินค้าอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตาม IMDG-Code

 2. ประเภทวัตถุอันตรายตาม IMDG-Code และ Un number

 3. น้ำหนักสุทธิ

 4. การขนส่งวัตถุอันตราย ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จะต้องระบุไว้ในเอกสาร

 5. ประเภทหีบห่อ

 6. หมายเลขตู้สินค้า

 7. ชื่อที่อยู่ผู้รับปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 8. รับรองจากผู้ประกอบการขนส่ง

เอกสารสำหรับการจัดการในกรณีฉุกเฉิน

 1. เอกสารข้อมูลด้านการจัดการอุบัติเหตุ

 2. เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย Material Safety Data Sheet (MSDS)

 3. แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การบรรจุและการบรรทุกสินค้าอันตราย

ต้องคำนึงถึงชนิดของสินค้าอันตรายบางชนิดเช่น วัตถุที่ติดไฟได้หรือวัตถุระเบิด ที่ไม่สามารถทำการขนส่งทางอากาศได้ ต้องแยกสินค้าแต่ละชนิดไม่ให้ไกล้กันเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันการระเบิดได้ ในส่วนของภาชนะในการบรรจุสินค้าอันตรายนั้นต้องเป็นภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรง โดยมีภาชนะหลายชนิดและทำมาจากวัสดุที่หลากหลายที่สามารถบรรจุสินค้าอันตรายได้ ได้แก่ ถัง กล่อง ถุง ขวด และทำมาจาก เหล็ก ไม้  กระดาษ แก้ว พลาสติก เป็นต้น แล้วผู้ทำการส่งของต้องทำการบรรจุสินค้าอันตรายเหล่านี้ลงไปในภาชนะที่เหมาะสมที่จะรองรับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ แล้วต้องปิดฉลากหรือเครื่องหมายที่กำหนดโดย IMDG-Codeและเจ้าหน้าที่ที่ทำการขนส่งบรรทุกสินค้านั้นต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษที่ต้องอยู่ใต้การควบคุมของผู้บัญชาการที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการขนส่งสินค้าประเภทอันตราย และต้องรู้ข้อมูลของสินค้าอันตรายก่อนการทำการขนส่งสินค้าทุกครั้งที่จะมีการขนส่งสินค้า

การขนส่งสินค้าอันตรายจึงเป็นการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้รถขนส่งสินค้า และต้องใช้ความระมัดระวังที่มากเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการขนส่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเลต่างก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยในส่วนของ”รถขนส่งสินค้า” ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเพราะการขนส่งทางบกนั้นรวมถึงสวัสดิการของผู้ร่วมเส้นทางบนท้องถนนด้วย การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าอันตรายจึงต้องมีผู้ขับขี่ที่มีความเชี่ยวชาญ ระมัดระวัง และรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายเป็นอย่างดีเพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายไปถึงที่หมายได้อย่างอย่างปลอดภัยต่อทั้งสินค้าและสวัสดิภาพของผู้ให้บริการ

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

www.freightmaxad.com

2018-09-08T16:28:13+00:00