บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน

เรียกได้ว่าธุรกิจการขนส่งจากประเทศจีนนั้นเป็นธุรกิจการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรียกได้ว่าก้าวไปสู่การให้บริการในระดับโลก ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของการให้บริการการขนส่งเลยทีเดียว เนื่องจากจีนมีการพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลไปถึงการขยายตัวของธุรกิจบริการการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ การสร้างระบบสาธารณูโภคพื้นฐานที่ช่วยทำให้ด้านการขนส่ง การคมนาคมทั้งหลายมีความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการมากขึ้นและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการเก็บสินค้า  ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และเครือข่ายทางเศรษฐกิจ

โดยเริ่มจากการที่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีโรงงาานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตและส่งสินค้าแทบทุกประเทศเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นเรื่องที่สำคัญและทางรัฐบาลของจีนก็ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนเพื่อการส่งออกสินค้า ทำให้ต้องพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ของจีนที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงนำไปสู่การพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ในฝั่งเขตตะวันออกและด้านชายฝั่งทะเลจีนไต้ก็มีการพัฒนาไปด้วยตามลำดับ

ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเกิดการลงทุนในขนาดใหญ่เพื่อการขยายและปรับปรุงเส้นทางเพื่อตอบสนองต่อการขนส่งในแบบรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้้น เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการขยายระบบทางรถไฟโดยนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาการขนส่งส่งทางรถไฟ โดยมีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของปริมาณการขนส่งทางรถไฟที่น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายการปรับปรุงและการจัดระเบียบในเรื่องภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งที่ลดความซับซ้อนลงในการทำธุรกิจการขนส่ง การปรับนโยบายในเรื่องภาษีนี้ก็มีผลต่อแรงจูงใจของบริษัทขนส่งที่ทำธุรกิจขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก จึงทำให้บริษัทขนส่งต่างๆต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลและการเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยจากข้อมูลทางสถิติจากสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) จะพบว่าธุรกิจโลจิสติกส์จีนมีการเติบโตอย่างมากอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องมาจากการฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจจีน

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน 160818 01 1

บริษัทขนส่งไทยกับการทำธุรกิจขนส่งกับจีน

กระแสการพัฒนาการขนส่งของจีน จะเป็นกระแสการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) ซึ่งคือการขนส่งที่รวบรวมผสานการส่งทั้งเส้นทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเล และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการขนส่งภายในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) การให้บริการการขนส่งแบบนี้เป็นการบริการการขนส่งที่ได้รับความนิยมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำกิจการในประเทศจีนมากขึ้นทั้งผู้ประกอบการภายในและต่างชาติ ส่งผลต่อระดับการแข่งขันกันทางธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ ที่เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในประเทศจีนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการขนส่งในระดับโลก การลงทุนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับจีนจึงต้องมีการศึกษาถึงกลยุทธ์และครือข่ายที่จะทำการลงทุนกับจีนเพื่อให้ก้าวทันการพัฒนาด้านอุตสากรรมการขนส่งและโลจิสติกส์กับจีน

ธุรกิจขนส่งไทยก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทขนส่งคู่ค้าที่ได้มีการทำธุรกิจการขนส่งร่วมกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งพร้อมทั้งนโยบายจากรัฐบาลจีน อีกทั้งความต้องการในการทำธุรกิจกับจีนจากบริษัทต่างชาติทั่วโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งของจีนยังรวมมาถึงการเข้ามาเป็นบริษัทต่างชาติเพื่อมาตั้งศูนย์การกระจายสินค้าในไทย ในภาวะนี้ก็เกิดความหวาดหวั่นถึงการเติบโตของกิจการต่างชาติที่จะเติบโตกว่ากิจการขนส่งในไทยได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อการก้าวทันการพัฒนาทางเทคโนโลยีการขนส่งของไทย จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทัน ทั้งระบบการจัดการ การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ต้องมีความพร้อมในการทำธุรกิจการขนส่งเพื่อให้ธุรกิจบรืษัทขนส่งของไทยมีความเท่าเทียมกับการทำธุรกิจขนส่งจากจีนในด้านการทำธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ

การเติบโตของเทคโนโลยีการขนส่งจากจีนก็ถือว่าเป็นแง่ดีในด้านการค้าธุรกิจร่วมในการขนส่งกับต่างชาติที่มาลงทุนในไหทย เพื่อให้นักธุรกิจและบริษัทขนส่งเอกชนในไทยได้ตื่นตัวต่อการพัฒนาของต่างชาติเพื่อสร้างความพร้อมและทัดเทียมกันในด้านการเป็นประเทศคู่ค้าให้เท่าทันกับเทคโนโลยีการขนส่งที่ก้าวไกล อ่านบทความบริษัทธุรกิจขนส่งกับเทรนด์ธุรกิจโลจิติกส์ในอาเซียน ที่นี่

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

ระบบการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศจีน

2018-09-08T17:11:41+00:00