บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัทขนส่งสินค้าจะต้องมีระบบขนส่ง ที่มีการการวางแผน วางระบบ วางกระบวนการทำงานที่ต่างพัฒนาและออกแบบมาเป็นอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทขนส่งสินค้าตัวเอง อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบขนส่งในการให้บริการด้านการขนส่งออกแบบมาแค่เหมาะสมอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้การบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ หากต้องเพิ่มประสิทธิภาพแะศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น และยังเป็นการอุดช่องโหว่ของค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นได้อีกช่องทางหนึ่ง การออกแบบโมเดลด้านการขนส่ง เครือข่ายและกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างรอบคอบและรัดกุม จะช่วยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น และเหมาะสมกับรูปแบบของบริษัทขนส่งสินค้าที่ทำธุรกิจในด้านการขนส่งอีกด้วย การออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง ในขั้นตอนแรกจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อประเมินภาพรวมทั้งหมด ประเมินปัจจัยด้านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงจากด้านรูปแบบเฉพาะของธุรกิจ ขนดีจึงมี 5 เรื่องต้องรู้ก่อนที่จะพัฒนาและออกแบบโมเดลธุรกิจบริษัทขนส่งสินค้ามาฝากกัน

บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ BVCF222 01

บริษัทขนส่งสินค้ากับการสร้างโมเดลความได้เปรียบทางธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจบริษัทขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองนั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างผลกำไรและความได้เปรียบในทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของระยะเลา ตำแหน่งสถานที่ เส้นทางและรูปแบบในการขนย้ายสินค้า ค่าใช้จ่าย รายละเอียดของสินค้า ความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสามารถด้านคลังเก็บสินค้า ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะพัฒนาและออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง จึงมีดังนี้

  • ระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน

ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา ในการออกแบบโมเดลธุรกิจจะต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน พร้อมข้อมูลที่รองรับอย่างหลากหลาย เช่น กำหนดให้มีการจัดส่งสินค้าทั้งหมด 32 หน่วย แบ่งช่วงเวลาในการจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 12 ครั้ง หรือทุก ๆ 2 เดือน 4 เดือน และในการส่งแต่ละจำนวน 4 หน่วย เป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น ซึ่งทางผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน

  • ค่าเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนแต่ละพื้นที่

การทำธุรกิจด้านการขนส่ง สิ่งที่ต้องคำนึงและไม่ควรละเลย นั่นก็คือค่าเงินของผู้ใช้บริการ เพราะการใช้เงินสกุลเดียวในการทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ยาก เพราะธุรกิจด้านการขนส่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยน สั่งซื้อสินค้า การทำธุรกิจทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทำให้ต้องพบเจอกับอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการออกแบบโมเดลธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงปัญหาด้านสกุลเงินในพื้นที่ที่แตกต่างกันหรือยึดแค่เงินสกุลเดียวเท่านั้น อาจทำให้เกิดความสูญเสียได้อย่างมากโดยไม่ทันได้ตั้งตัว

  • รูปแบบในการขนย้าย

ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนและระบุรูปแบบการขนย้ายที่เหมาะสม รายละเอียดที่ครบถ้วน เพราะทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งการระบุข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ จะทำให้สามารถวางแผนประเภทของสินค้า การจัวาง รูปแบบในการจัดส่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  • จำนวนในการส่งสินค้าและระยะทางในการจัดส่ง

ผู้ประกอบการต้องมีการคำนวณ สรุปผลถึงจำนวนของสินค้าและระยะทางให้ดีว่าปริมาณสินค้าที่บรรทุกไปนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของยานพาหนะที่ต้องแบกรับกับระยะทางที่ต้องมีการจัดส่ง

  • กำหนดราคาโอนและภาษี

การดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งในการดำเนินการภายในบริษัทจะยึดอยู่บนราคาค่าขนส่งภายใรที่มีการกำหนดราคาโอนไว้อย่างชัดเจน แต่ต้องครอบคลุมและมีความยืดหยุ่นได้ โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาณการขึ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาษีที่เกิดขึ้นกับโมเดลธุรกิจด้วย

การออกแบบโมเดลธุรกิจในด้านการขนส่งจะต้องทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานอย่างครอบคลุม และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจที่ได้วางเอาไว้ และไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบโมเดลธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามกลักการ ดังนี้

  • ประเมิน

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และโมเดลที่เกิดขึ้น นำมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบโมเดลด้านธุรกิจขนส่ง โดยแต่ละองค์กรอาจมีกระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร มาช่วยในการประเมินและจัดการ เพื่อให้ดำเนินดำเนินการได้ตามจุดประสงค์

  • วิเคราะห์

ทดสอบการออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการขนส่งที่ได้วางไว้ อาจมีตัวอย่างของระบบการจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์  โดยทดสอบความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การย้ายตำแหน่งของคลังสินค้า  เป็นต้น

  • ลำดับความสำคัญ

ผู้ประกอบการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อทดสอบ ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้จำลองการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น

  • วางแผน

การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญต่อการอออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง โดยผู้ประกอบการอาจมีการวางยุทธศาสตร์ของการดำเนินการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่จำลองขึ้นมา หรือพัฒนาแผนที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได่อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามผลและขยายขอบเขตหลังจากการวางแผนโมเดลธุรกิจด้านการขนส่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงรวมถึงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่ผู้ประกอบการไม่อาจละเลยได้ การวิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบถึงความเสี่ยงและรายงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามผลและวางแผนในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ หรือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  นอกจากนี้การจำลองทางเลือกการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น จะช่วยในการกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และยังลดทอนความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือปัญหาที่ไม่ไม่คาดคิด ดังนั้นควรมีการจำลองสถานการณ์เพื่อหาทางแก้ไขหรือทางเลือกเพิ่มเติม เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างมีคุณภาพและรักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบการทำงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องทำให้ปัญหาที่ถูกซ่อนเอาไว้เปิดเผยให้เห็น เพื่อพัฒนาและแก้ไขกับปัญหา

การวางแผนโมเดลธุรกิจด้านการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้าไม่ใช่เรื่องยากหรือทำไม่ได้ หากผู้ประกอบการมีการติดตามผลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพราะการออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างกระชับแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้คุ่มค่ากับเงินที่ลงทุนได้อย่างชัดเจน การดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ทำให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถประมวลผลให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน อ่านบทความเทรนด์เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจับตาได้ที่นี่

2018-09-10T09:32:11+00:00