บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของโลกให้เติบโตไปข้างหน้า อีกทั้งเพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกันผ่านการและเปลี่ยนกันทางปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี โดยที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้นจะมีความเกี่ยวของกับเป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรทางการค้า จากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศต้นทางไปสู่ประเทศปลายทาง ระบบการขนส่งสินค้าจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการค้าระหว่างประเทศ  แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการขนส่งสินค้า ว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอย่างไรบ้างนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า การค้าระหว่างประเทศ (international trade) คืออะไร

บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 160808 01 1

บริษัทขนส่งสินค้า กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ (International trade) คืออะไร?

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้า ทุน และการบริการระหว่างประเทศที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกัน โดยจะเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” ซึ่งหากเป็นการซื้อสินค้าระหว่างประเทศ ก็จะเรียกว่า ประเทศผู้นำเข้า และหากเป็นการส่งออกสินค้าไปนอกประเทศ ก็จะเรียกว่า ประเทศผู้ส่งสินค้าออก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ออกไปตามการผลิตและความต้องการของผู้ใช้บริการสินค้า และเนื่องจากว่าบางประเทศมีทรัพยากรที่มาก เช่น ทรัพยากรทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ก็จะส่งออกสินค้าทางการเกษตร แต่เนื่องจากมีอุปรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ขาดแคลน ก็จะต้องนำเข้าสินค้าทางเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันทางระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศก็จะมีสถานะเป็นประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในเวลาเดียวกัน โดยก็มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านต้นทึนการผลิตสินค้าและความต้องการสินค้า อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องปริมาณของทรัพยากร และสภาพภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งความสามารถของแรงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอีกด้วย

บริษัทขนส่งสินค้า มีความสำคัญแค่ไหนกับการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากว่าบริษัทขนส่งสินค้ามีความสำคัญในทางด้านการทำธุรกิจการค้าโดยตรง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของด้านการให้บริการทางด้านการขนส่งปัจจัยการผลิต ทรัพยากรและสินค้าจากประเทศผู้นำเข้าไปสู่ประเทศผู้ส่งออก ซึ่งในตลาดระหว่างประเทศนั้น จะเรียกได้ว่ามีการเติบโตในทางการค้าในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปตามธุรกิจการค้า และการเกิดขึ้นของธุรกิจบริษัทขนส่งเนื่องจากการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งก็เกิดการแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

เราจึงจะเห็นได้ว่า บริษัทขนส่งสินค้ากับธุรกิจการค้ามีความเกี่ยวเนื่องกัน เพราะช่วยเสริมการทำธุรกิจในตลาดการค้าระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่ง การค้า และการให้บริการไปสู่ระดับโลก

ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บริษัทขนส่งก็ต้องมีการพัฒนาปรับตัว และมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้ก้าวทันการบริการและการขนส่งระดับประเทศที่มีขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจที่มีการเติบโต เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านของการให้บริการ อ่านบทความ บริษัทขนส่ง ทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่อันดับหนึ่ง เพื่อช่วยเพิ่มแนวทางการพัฒนาการบริการของบริษัทขนส่งให้ทัดเทียมกับความเป็นสากลในด้านการขนส่งและการให้บริการ

2018-09-10T12:12:55+00:00